Предоставяни от бюрото проектантски и консултантски услуги

Бюрото предлага проектантски услуги в следните сфери: градоустройство, жилищни сгради, административни сгради, търговски и промишлени сгради, хотели, спортни сгради, сгради за рекреация, интериор и ландшафтна архитектура. Проектите на фирмата се харектеризират с взаимно обвързани и допълващи се концептуални и технически решения. Използват се натрупания опит и строителните традиции, но и съвременни технологии и материали, технически постижения в областта на проектирането и строителството.

Основни дейности на архитектурното бюро са:

  • Прединвестиционни и обемно-устройствени проучвания;
  • Проектиране и координиране на разработки по части: Архитектура, Строителни конструкции, Електро, ВиК, ОВК, Геодезия, Технология, План за безопасност и здраве, Ландшафтна архитектура, Газоснабдяване, Пътен проект; както и външни връзки ВиК, Електро, ТЕЦ, Газ, Пътища, Телекомуникации. 
  • Консултации във всички етапи на инвестиционния процес;
  • Конструктивни експертизи и становища;
  • Съгласуване на проектна документация;
  • Фотореалистична компютърна визуализация на интериор и екстериор;
  • Видеопрезентации на обекти;
  • Авторски и технически контрол.

 

© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, July, 2024
© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, July, 2024
Created by ICYGEN